Pikado federacija Srbije

Rezultati u sezoni 2013/2014

Međunarodna takmičenja

На основу члана 53. став 2. Статута Пикадо федерације Србије и члана 21. став 1. Пословника о раду Скупштине Пикадо федерације Србије, доносим

 

 

 

О Д Л У К У

О РАСПИСИВАЊУ ИЗБОРА ЗА ПРЕДСЕДНИКА

ПИКАДО ФЕДЕРАЦИЈЕ СРБИЈЕ

 

          1. Расписују се редовни избори за председника Пикадо федерације Србије.

          2. Рокови за спровођење изборних радњи почињу да теку од 27. фебруара 2018. године.

          3. Кандидатуре се могу поднети Канцеларији Пикадо федерације Србије, најкасније до 18. марта 2018. године. Кандидатуру морају да подрже, заједничком или одвојеним изјавама,  најмање три пикадо клуба, активна члана Пикадо федерације Србије

          4. Кандидат је дужан да достави писмено израђен програм, најкасније до 18. марта 2018. године.

          5. Избор председника обавиће се на изборној скупштини 25. марта 2018. године.

 

У Новом Саду, 26. фебруара 2018. године.

 

 

 

                                                                                                                        Председник Скупштине

                                                                                                                      Пикадо федерације Србије

                                                                                                                           Небојша Перовић, с.р.

 

Образац кандидатуре

 

 

 

На основу члана 49. став 1. тачка 1. Статута Пикадо федерације Србије и члана 4. Пословника о раду Скупштине Пикадо федерације Србије, сазивам

 

 

 

РЕДОВНУ ИЗБОРНУ СКУПШТИНУ

ПИКАДО ФЕДЕРАЦИЈЕ СРБИЈЕ

 

          са следећим Дневним редом:

          1. Разматрање и усвајање извештаја о раду и завршног рачуна Пикадо федерације Србије;

          2. Избори

          - председника Пикадо федерације Србије

          - потпредседника и чланова Управног одбора

          - доношење одговарајућих одлука за упис промена у регистар АПР

          3. Разно

            Изборна скупштина одржаће се 25. марта 2015. године, са почетком у 10 часова. Скупштина ће се одржати у Новим Бановцима, с тим што ће место одржавања бити одређено накнадно.

           

            Напомена: Члана ПФС (Пикадо клуб) заступа лице овлашћено за заступање и уписано у регистар АПР или лице које он овласти писменом пуномоћи са печатом клуба и потписом овлашћеног лица. Заступник попуњава и предаје евиденциони лист пре почетка седнице.

 

Образац пуномоћи за заступање

Образац евиденционог листа (може се преузети и попунити на самој седници)