НАЦРТ:

Управни одбор Пикадо федерације Србије, на основу члана 38. тачка 9. Статута Пикадо федерације Србије, дана 15.01.2013. донео је,

ОДЛУКУ
о висини накнада за регистрацију и лиценцирање играча

1. Утврђује се висина накнада за регистрацију и лиценциранје играча:

1.1. за регистрацију играча у висини од 1.000 динра по регистрованом играчу:

1.2. за лиценциранје играча у висини од 1.000 динара по лиценцираном играчу у сезони.

Плаћена накнада за регистрацију играча урачунава се у накнаду за лиценцирање истог играча у такмичарској сезони у којој је регистрован.

2. Накнаде из тачке 1. плаћа клуб за који је играч регистрован и по чијем захтеву је извршена регистрација, односно лиценцирање, по достављеној фактури.

3. Ова одлука ступа на снагу одмах, а примењује се од такмичарске сезоне 2013/14 године.

Председник
Владимир Ињац