Kako registrovati pikado klub i priključiti se državnom takmičenju?

Kao prvo potrebno je registrovati sportsko udruženje, pikado klub.

Ovo se obavlja u „Ageniciji za privredne registre – APR“

 

U Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta upisuje se:

 • Sportsko udruženje (dobrovoljna nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih i/ili pravnih lica, organizovana na osnovu statuta i osnovana radi ostvarivanja zajedničkog cilja u oblasti sporta. Sportsko udruženje mogu osnovati najmanje tri osnivača – potpuno poslovno sposobna fizička lica ili pravna lica),

Uz uredno popunjenu jedinstvenu prijavu za upis osnivanja udruženja u Registar, podnosi se sledeća dokumentacija u originalu ili overenoj fotokopiji:

 • osnivački akt sa overenim potpisima osnivača,
 • zapisnik sa sednice nadležnog organa,
 • statut,
 • odluka o izboru odnosno imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje,
 • dokaz o identitetu osnivača i lica ovlašćenog za zastupanje – fotokopija lične karte ili pasoša ili izvod iz registra u kojem je registrovano pravno lice ako je osnivač pravno lice,
 • dokaz o uplati naknade za upis u Registar (visina naknade),
 • druge isprave utvrđene zakonom.

Registraciona prijava osnivanja – način popunjavanja

Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika je prijava koja se podnosi Agenciji za osnivanje svih pravnih lica i drugih subjekata upisa, tako da je prva strana prijave opšteg karaktera i uz prvu stranu prijave su uvek predaje i odgovarajući dodatak u zavisnosti od vrste pravnog lica.

Prva strana prijave

U prvom delu prijave, podnosilac mora izabrati Registar u koji će se izvršiti upis. Sportske organizacije biraju: „Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta“.
Podnosiocu je data mogućnost da, ako je prijavu podneo neposredno u Agenciji, zahteva da mu se izda potvrda o primljenoj prijavi. Ako podnosilac ne naznači da zahteva potvrdu o primljenoj prijavi, neće se štampati potvrda. Podnosilac prijave bez obzira na način podnošenja, a i svako drugo zainteresovano lice, može u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama da se upozna sa podacima o primljenoj prijavi.

Ako se prijava podnosi zbog odbacivanja prethodne prijave, odnosno po pravu prioriteta, takođe je potrebno da se u prijavu upiše broj prijave koja je odbačena.
U polje „Naziv“ upisuje se naziv sportskog udruženja/društva/saveza u oblasti sporta i to na srpskom jeziku i ćirilićkom pismu.
U polje “Broj potvrde o izvršenoj rezervaciji naziva“ upisuje se broj potvrde o rezervaciji naziva samo ako je prethodno izvršena rezervacija naziva u korist podnosioca prijave.
Deo prijave koji se odnosi na dostavljanje pismenog otpravka odluke Registratora se popunjava samo ako podnosilac prijave zahteva da mu se pismeni otpravak dostavi. Ako podnosilac ne naznači da zahteva da mu se dostavi pismeni otpravak, odluka Registratora se neće štampati. Podnosilac prijave se sa sadržinom odluke Registratora može upoznati u odeljku Претрага података о примљеним регистрационим пријавама и жалбама.

Napomena:

Bitno je napomenuti da rok za žalbu na odluku Registratora ne teče od dana prijema odluke Registratora, već od dana objave odluke na internet strani Agencije. Zato je vrlo bitno da podnosilac prijave prati kretanje prijave i predmeta jer će se na ovaj način najbrže upoznati sa sadržajem odluke Registratora.

Deo prijave koji se odnosi na podatke o podnosiocu se popunjava čitko. Potrebno je popuniti sve tražene podatke. Napominjemo da, ako podnosilac u prijavu unese svoj JMBG ili broj pasoša, može vršiti pretrage kretanje prijave i po ličnim podacima (ime, prezime, JMBG ili broj pasoša). Takođe je od značaja i unošenje kontakt podataka podnosioca, kako bi se olakšala komunikacija sa Agencijom.

Deo prijave koji se odnosi na potpis i pečat mora se obavezno popuniti. Prijavu potpisuje ovlašćeni podnosilac. Ako prijavu podnosi advokat, stavlja se potpis i pečat advokata a uz prijavu se dostavlja i punomoćje dato advokatu.

Strana 2

U delu “Oblik organizovanja” podnosilac prijave treba da se opredeli za jednu od ponuđenih opcija u zavisnosti od oblika organizovanja koje se registruju.

U polje ‘Naziv’ unosi se naziv udruženja, društva ili saveza u oblasti sporta.

Napomena:

Naziv sportskog udruženja mora biti na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, odnosno na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu i jezicima i pismima koji su u službenoj upotrebi na teritoriji na kojoj se nalazi njegovo sedište. Naziv sportskog udruženja/društva/saveza se u statutu i registracionoj prijavi mora uneti na ćiriličkom pismu. Takođe se u statutu, pri određivanju sadržine i izgleda pečata, mora voditi računa da sadržina i izgled pečata moraju odgovarati sadržini i obliku registrovanog naziva (znači pečat obavezno mora da sadrži naziv na ćiriličkom pismu i to onako kako je naziv upisan u Registar).

U polje “Sedište” unosi se opština, mesto, ulica, broj i slovo i sprat, broj stana i slovo mesta iz kojeg se upravlja aktivnostima i delatnostima udruženja, društva ili saveza u oblasti sporta i koje je u osnivačkom aktu i statutu određeno kao sedište udruženja, društva ili saveza u oblasti sporta.

Napoemna:

Ako je sedište u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu obavezno upisati opštinu na kojoj se sedište nalazi.

U polje “Broj i naziv pošte” unosi se broj i mesto pošte sedišta sportske organizacije.

Napomena:

Podaci navedeni u prijavi moraju biti identični sa podacima navedenim u statutu. Ukoliko skraćeni naziv, naziv na jeziku nacionalne manjine i naziv na stranom jeziku nisu navedeni u statutu ne treba ih unositi ni u prijavu.

U polje „Skraćeni naziv udruženja, društva ili saveza u oblasti sporta“ unose se podaci o skraćenom nazivu ukoliko ovi podaci postoje odnosno ukoliko su predviđeni statutom.

U polje „Naziv udruženja, društva ili saveza u oblasti sporta na jeziku nacionalne manjine“ unose se podaci o nazivu udruženja, društva ili saveza u oblasti sporta na jeziku nacionalne manjine ukoliko ovi podaci postoje odnosno ukoliko su predviđeni statutom.

U polje „Naziv udruženja, društva ili saveza u oblasti sporta na stranom jeziku“ unose se podaci o nazivu udruženja, društva ili saveza u oblasti sporta na stranom jeziku ukoliko ovi podaci postoje odnosno ukoliko su predviđeni statutom.

U deo prijave “Delatnost udruženja, društva, saveza u oblasti sporta“ podnosilac obeležava jednu od ponuđenih opcija i na taj način bira šifru delatnosti koja će biti registrovana kao delatnost udruženja, društva, saveza u oblasti sporta ili upisuje šifru delatnosti prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti.
U Registar se upisuje četvorocifrena šifra delatnosti.

Za sportske klubove to je delatnost 93.12.

Strana 3

U delu „Podaci o zastupniku“ upisuju se ime, prezime, prebivalište, odnosno boravište i adresa i jedinstveni matični broj građana, odnosno broj pasoša i država izdavanja.

Napomena:

Podaci o broju pasoša i državi izdavanja se unose samo ukoliko je zastupnik strano lice.
Podaci o zastupniku navedeni u prijavi moraju biti identični sa podacima navedenim u odluci o izboru odnosno imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje.

Ukoliko udruženje, društvo, savez u oblasti sporta ima više zastupnika popuniti u prijavi podatke za svakog od njih.

Strana 4

U polje „Grupa/grana sporta“ upisati: Pikado

U polje “Datum donošenja statuta“ upisuje se datum donošenja statuta.

U polje „Vreme za koje se udruženje, društvo i savez u oblasti sporta osniva“ se upisuje vreme trajanja i to: ako se udruženje, društvo, savez u oblasti sporta osniva na neograničeno vreme, podnosilac prijave označava polje sa naznakom ‘neograničeno’. Ako se ipak osniva na određeno vreme, u ponuđena polja uneti datum koji je predviđen kao dan prestanka udruženja, društva, saveza u oblasti sporta osniva.

U polje „Kontakt podaci udruženja, društva i saveza u oblasti sporta“ upisuju se kontakt podaci sportskog udruženja. Napominjemo da su ovi podaci predmet registracije i da je potrebno da budu popunjeni.

U polje „Upis zabeleške usled statusne promene“ upisuju se podaci o osnivanju koje nastaje kao posledica statusne promene.

Strana 5

Deo „Ogranak“ popuniti ako udruženje, društvo, savez u oblasti sporta ima ogranke.
Naziv ogranka sastoji se od naziva udruženja, društva, saveza u oblasti sporta i naziva ogranka. Ako sportsko udruženje ima ogranke ima zakonsku obavezu i da ih upiše u Registar.

Strana 6

Na ovom dodatku je upisana dokumentacija koja se predaje uz prijavu.

Registracione prijave (obrasci) su propisane i popunjavaju se čitko pisanim putem ili elektronski, a mogu se preuzeti:

 • uz naknadu lično u sedištu APR u Beogradu (visine naknada)
 • uz naknadu u organizacionim jedinicama APR (visine naknada)
 • bez naknade sa internet strane Agencije (Obrasci)

Uredno popunjene registracione prijave sa odgovarajućim dodacima, pratećom dokumentacijom i dokazom o uplati naknade se podnose Agenciji, i to:

Organizacione jedinice APR-a su sledeće:
Mesto Adresa Radno vreme radnim danom Radno vreme sa strankama
Kontakt telefon
Beograd Brankova 25 07:30 до 15:30 09-15 011 20 23 350
Novi Sad Stražilovska 2 07:30 до 15:30 09-15 021 47 54 308
Subotica Trg Lazara Nešića 1 07:30 до 15:30 09-15 024 671 930
Zrenjanin Trg Slobode 10 (zgrada Gradske kuće, kancelarija 18) 07:30 до 15:30 09-15 023 511 518
Pančevo Trg Nikole Tesle 5 07:30 до 15:30 09-15 013 351 610
Požarevac Stari korzo 36 07:30 до 15:30 09-15 012 220 051
Valjevo Pop Lukina 6 А 07:30 до 15:30 09-15 014 291 013
Kraljevo Cara Dušana 41/I 07:30 до 15:30 09-15 036 326 999
Užice Ljube Stojanovića 5, (канцеларија 20) 07:30 до 15:30 09-15 031 513 868
Zaječar Trg oslobođenja bb (kancelarija Т-1) 07:30 до 15:30 09-15 019 420 360
Kragujevac Nikole Pašića 6 07:30 до 15:30 09-15 034 500 238
Niš Obrenovićeva bb, TPC Kalča, lamela b, I sprat, lokal 40 07:30 до 15:30 09-15 018 296 002
Leskovac Stojana Ljubićaа 12, (kancelarija 9) 07:30 до 15:30 09-15 016 214 175

Podnosilac prijave jeste lice ovlašćeno za podnošenje prijave i to:

 • zastupnik udruženja/društva/saveza u oblasti sporta
 • punomoćnik sa priloženim pismenim punomoćjem potpisanim od strane zastupnika snabdevenog pečatom udruženja/društva/saveza

Napomena:

Ako se registraciona prijava za upis u Registar ili preuzimanje odluke Registratora vrši preko punomoćnika, punomoćje se dostavlja APR kao sastavni deo dokumentacije i to u originalu ili overenoj fotokopiji. Pri podnošenju prijave za upis osnivanja, punomoćje mora biti snabdeveno overenim potpisom davaoca punomoćja (zastupnika udruženja/društva/saveza u osnivanju) od strane nadležnog organa za overu potpisa (opština ili sud). Ako se za upis osnivanja, punomoćje daje advokatu, potpis davaoca punomoćja ne mora biti overen od strane organa nadležnog za overu potpisa. Ako je podnosilac prijave punomoćnik – advokat, on može ovlastiti drugog advokata za podnošenje prijave i preuzimanje odluka Registratora (zameničko punomoćje). Punomoćnika – advokata može zamenjivati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen, samo ako je tako određeno u punomoćju.

Potreban je i dokaz o uplati takse:

Dokaz o uplati naknade / takse

Uplata naknade:

Uz prijavu za upis prilaže se propisana dokumentacija i dokaz o uplati naknade – uplatnica ili drugi dokaz o plaćenoj naknadi za upis, na račun Agencije za privredne registre.

Uplata naknada za usluge koje pruža Agencija u okviru ovog Registra vrši se na račun: 840-29774845-80, model se ne upisuje, poziv na broj 14-… (u nastavku upisati matični broj udruženja/društva/saveza).

Ako udruženje/društvo/savez nema matični broj, upisuje se samo poziv na broj: 14.

Naknada za upis sportskog udruženja u Registar iznosi 4.900,00 dinara.

Dostavljanje pismenog otpravka odluke (rešenja i zaključci) Registratora će se vršiti samo na izričit zahtev podnosioca registracione prijave. Taj zahtev je propisan kao sastavni element svake registracione prijave što znači da iz prijave utvrđuje da je podnosilac zahtevao dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora. Ako podnosilac prijave ne naznači u prijavi da želi da mu se dostavi pismeni otpravak odluke Registratora, sa sadržinom odluke se može upoznati uvidom u odeljku Pretraga podataka o primljenim registracionim prijavama i žalbama.

Ako podnosilac prijave u registracionoj prijavi naznači da želi da mu se izvrši pismeni otpravak odluke Registratora, dostavljanje će se izvršiti u zavisnosti odizabrane opcije u registracionoj prijavi:
 • poštom na adresu sedišta udruženja,
 • poštom na adresu podnosioca u Republici Srbiji,
 • lično u sedištu Agencije u Beogradu,
 • lično u organizacionim jedinicama Agencije,
 • elektronskom poštom (u pripremi).

Ako je prijavu podneo punomoćnik otpravak pismene odluke Registratora vrši se na adresu punomoćnika.
Dostavljanje pismene odluke Registratora smatra se izvršenim danom slanja na napred navedene načine.

Akti udruženja, društva i saveza u oblasti sporta

Zakonom je propisano da su opšti akti sportskog udruženja: statut, pravilnik i odluka kojom se na opšti način uređuju određena pitanja.

Osnivački akt

Pri osnivanju sportskog udruženja sačinjava se osnivački akt i to u pismenoj formi.

Zakonom je propisana sadržina osnivačkog akta i Registrator prilikom odlučivanja da li su ispunjeni uslovi za registraciju proverava da li su ispunjeni formalni uslovi odnosno da li je osnivački akt sačinjen u propisanom obliku (datum sačinjavanja osnivačkog akta, da
je u pismenoj formi i da su overeni potpisi svih osnivača od strane suda ili opštinkog organa).
Osnivački akt mora da sadrži:

– Podatke o osnivačima i to:

 • poslovno ime, pravnu formu, sedište, matični broj osnivača ako je osnivač pravno lice,
 • lično ime, adresu, jedinstveni matični broj građana za domaće fizičko lice, odnosno broj pasoša i zemlju izdavanja pasoša za strano fizičko lice,
 • osnovne ciljeve sportskog udruženja/društva/saveza,
 • naziv i sedište sportskog udruženja/društva/saveza,
 • lično ime, adresu, jedinstveni matični broj građana, odnosno broj i zemlju izdavanja pasoša za lice ovlašćeno za zastupanje.

– Datum donošenja osnivačkog akta.

Napomena:

Zakonom o sportu je propisano da je registracija osnivanja sportskog udruženja/društva/saveza ništava ako osnivački akt nije sastavljen u propisanoj formi ili ne sadrži propisane elemente (član 69. stav 1., tačka 1). Istim članom je propisan i postupak utvrđivanja ništavosti registracije u ovom slučaju. Takođe je ovim zakonom propisano da odredbe opšteg akta sportskog udruženja/društva/saveza podležu oceni ustavnosti i zakonitosti u skladu sa Ustavom i zakonom (član 39.,stav 1.). Istim članom je propisan i postupak u u ovom slučaju.

Statut

Na osnovu odredaba Zakona o postupku registracije u Agenciji i Pravilnika o načinu, sadržini i vođenju Registra, statut i prečišćeni tekst izmena i dopuna statuta se objavljuju u odeljku Pretraga udruženja, društava i saveza u oblasti sporta i javno su dostupni svim trećim zainteresovanim licima.
Zakonom o sportu je propisano da je statut osnovni opšti akt sportskog udruženja/društva/saveza i da mora zajedno sa drugim opštim i pojedinačnim aktima biti u saglasnosti sa sportskim pravilima i ovim zakonom. O usvajanju, izmenama i dopunama statuta odlučuje skupština i to većinom glasova od ukupnog broja članova skupštine, ako statutom nije utvrđeno da je za donošenje ove odluke potreban veći broj glasova.

Zakonom je na imperativan način propisana sadržina statuta a Registrator pri proveri ispunjenosti uslova za registraciju proverava da li su ispunjeni formalni uslovi za upis u Registar (datum donošenja statuta, da li je statut donet od strane skupštine i potpisan od strane predsedavajućeg skupštine). Statutom se obavezno uređuje:

 • naziv i sedište sportskog udruženja,
 • ciljevi i sadržaj aktivnosti na ostvarivanju sportskih ciljeva,
 • organi, njihova ovlašćenja, način izbora i razrešenja, trajanje mandata i način odlučivanja,
 • postupak usvajanja, odnosno izmena i dopuna statuta i drugih opštih akata sportskog udruženja,
 • zastupanje sportskog udruženja,
 • ostvarivanje javnosti rada,
 • uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva, utvrđivanje visine članarine, prava, obaveze i odgovornost članova, posebno maloletnih lica,
 • način sticanja sredstava za ostvarivanje sportskih ciljeva i raspolaganja sredstvima,
 • način odlučivanja o statusnim promenama,
 • postupanje sa imovinom sportskog udruženja u slučaju prestanka udruženja,
 • postupak usvajanja finansijskih i drugih izveštaja,
 • oblik i sadržaj pečata,
 • druga pitanja od značaja za sportsko udruženje, kao i druga pitanja utvrđena zakonom.

Napomena:

Zakonom je propisano da je registracija osnivanja sportskog udruženja ništava ako statut ne sadrži propisane elemente (član 69.,stav 1., tačka 2). Istim članom je propisan i postupak utvrđivanja ništavosti registracije u ovom slučaju. Takođe je propisano da statut podleže oceni ustavnosti i zakonitosti.

Organi udruženja, društva i saveza u oblasti sporta

Organi udruženja/društva/saveza su:

 • skupština,
 • uprava (koji je obavezan organ ako udruženje ima više od 20 članova, i čine je upravni odbor, predsedništvo, izvršni odbor i dr. i ima najmanje tri člana),
 • zastupnik.

Statutom se mogu predvideti i drugi organi sportskog udruženja. Sportsko udruženje sa više od 20 članova ima i i nadzorni odbor za kontrolu finansijskog poslovanja i godišnjeg završnog računa.

Statute već postojećih sportskih udruženja možete naći pretragom na sajtu APR-a ukućavši „Pikado klub“ i pregledom nekog od klubova možete skinuti njegov statut i prilagodii svojim potrebama. Najbolje je imati nekoliko statuta pred sobom kako biste mogli najbolje napraviti svoj novi statut.

Skupština

Skupština je najviši organ sportskog udruženja i ako statutom nije drugačije određeno, skupštinu čine svi članovi sportskog udruženja se jednakim pravom glasa.
Zakonom je na imperativan način propisana nadležnost skupštine, što znači da drugim organima ne može poveriti donošenje odluka koje su zakonom date u nadležnost skupštine.

Zakonom je propisana i obaveza da se skupština saziva najmanje jedanput godišnje.
Skupština odlučuje o:

 • usvajanju, odnosno izmenama i dopunama statuta sportskog udruženja,
 • usvajanju finansijskih izveštaja,
 • izboru, odnosno imenovanju i razrešenju lica ovlašćenog za zastupanje,
 • udruživanju u saveze,
 • statusnim promenama,
 • prestanku sportskog udruženja,
 • drugim pitanjima utvrđenim zakonom i statutom sportskog udruženja.

Odluka skupštine o promeni statuta, statusnim promenama i prestanku sportskog udruženja donosi se većinom glasova od ukupnog broja članova skupštine, ako statutom nije utvrđeno da je za donošenje odluke potreban veći broj glasova.
Sazivanje skupštine sportskog udruženja može tražiti jedna trećina članova skupštine uz predlaganje dnevnog reda, a ako nadležni organ sportskog udruženja ne sazove sednicu skupštine, nju mogu sazvati oni članovi sportskog udruženja koji su tražili njeno sazivanje. Skupština se mora sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva za održavanje skupštine sportskog udruženja.

Zakonom je propisana i obaveza da se skupština saziva najmanje jedanput godišnje.

Zastupnik

Sportsko udruženje/društvo/savez ima jedno ili više lica ovlašćenih za zastupanje. Zakonom je propisano da o izboru odnosno imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje odlučuje skupština udruženja.
Imenovanje i razrešenje lica ovlašćenog za zastupanje je predmet registracije gde se uz prijavu za upis podataka o zastupniku dostavlja odluka skupštine o razrešenju dotadašnjeg i imenovanju ili izboru novog lica ovlašćenog za zastupanje i fotokopija lične karte ili pasoša za novog zastupnika.

Zakonom je propisano da zastupnik udruženja može biti član uprave sportskog udruženja.
Odluke kao pojedinačni akti organa odnosno zastupnika ništave su ako su donete suprotno zakonu, sportskim pravilima ili opštem aktu sportskog udruženja. Ništavost utvrđuje sud po tužbi javnog tužioca ili zainteresovanog lica a ova tužba se ne može podneti po isteku roka od tri godine od dana donošenja odluke.

Odluku o zabrani rada sportskog udruženja čije je delovanje usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje rasne, nacionalne ili verske mržnje, donosi Ustavni sud.
Po prijemu Odluke Ustavnog suda, Registrator po službenoj dužnosti vrši brisanje iz Registra sportskog udruženja kome je zabranjen rad.