Prema Članu 17. Zakona o sportu u sportskom takmičenju može učestvovati sportista kome je u periodu od šest meseci pre održavanja sportskog takmičenja utvrđena opšta zdravstvena sposobnost, zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti, odnosno delatnosti.

Opštu i posebnu zdravstvenu sposobnost sportiste koji učestvuje u sportskim takmičenjima utvrđuje nadležna zdravstvena ustanova, odnosno zavod za sport i medicinu sporta koji je dužan da o tome obavesti nadležnu zdravstvenu ustanovu.

Troškove utvrđivanja zdravstvene sposobnosti iz st.1. i 2. ovog člana snosi sportska organizacija (klub) ili sportski takmičar.

O utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti sportiste takmičara vodi se evidencija, unošenjem podataka u medicinsku dokumentaciju, od dana prve registracije za određenu sportsku organizaciju (klub).

Sadržaj, obrazac i način vođenja dokumentacije utvrđuje se u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje evidencija u oblsti zdravstva.

 

Svi klubovi su dužni da vode evidenciju lekarskih pregleda i utvrđene zdravstvene sposobnosti takmičara koje su prijavili za učešće na državnom prvenstvu. Neophodno je da svaki klub dostavi PFS-u spisak igrača i datume kada su obavili zdravstveni pregled i ishod pregleda (sposoban – nesposoban).

Na memorandumu kluba svaki klub PFS-u mora da dostavi do početka takmičenja ovaj spisak overen potpisom i pečatom ovlašćenog predstavnika kluba, kao i uvek kada nekom od takmičara ističe šest meseci od poslednjeg pregleda.

Primer: (na memorandumu)

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su dole navedeni takmičari navedenih datuma obavili zakonom propisane zdravstvene preglede i da su dobili navedene ocene:

Petar Petrović 11.10.2014. sposoban
Sima Simić 09.09.2014. nesposoban
Milan Milić 13.06.2014. sposoban

 

U _____ 15.10.2014. godine …………… pečat…………potpis

 

Samo igrači koji imaju izvršen lekarski pregled u roku ne dužem od šest meseci pre dana kada se održava takmičenje moći će da učestvuju na istom ukoliko su ocenjeni kao sposobni.

PFS će čuvati priloženu dokumentaciju. PFS neće istraživati niti isleđivati verodostojnost dokumenata. Sva odgovornost je na predstavnicima klubova koji overe ovakav dokument.

Molimo i igrače da sa predstavnicima svojih klubova na vreme urade zdravstvene preglede i dostave PFS-u neophodnu dokumentaciju. Dokumentacija se neće moći primati na samim takmičenjima niti će igrač sam moći da prilaže dokaz o izvršenom zdravstvenom pregledu (priznaju se samo overene izjave klubova tj njihovih predstavnika).

Nemojte da zbog neblagovremeno dostavljene dokumentacije posle krivite PFS i organe PFS-a. Sva odgovornost leži na klubovima i pedstavnicima klubova.