Licenciranje igrača

Pravo nastupa u takmičarskoj sezoni ima igrač kome je izdata licenca za sezonu . Licenca se izdaje za ekipno takmičenje u kojem učestvuje ekipa kluba za koju se igrač licencira. Izdata licenca važi i za pojedinačno prvenstvo i Kup Srbije u istoj takmičarskoj sezoni.

Licenca se izdaje na zahtev kluba za koji je igrač registrovan. Licenciranje se vrši na obrascu u koji se unose podaci o imenu i prezimenu i grača i broj registracije (osim ako se istovremeno vrši i registracija igrača u kom slučaju se ovaj podatak izostavlja). Za izdavanje licence klub je dužan da uplati 1.000,00 dinara po igraču.

Pored izdate licence uslov za pravo nastupa igrača na takmičenju je i overen lekarski pregled kojim se utvrđuje zdravstvena sposobnost igrača u skladu sa zakonom.

Lekarski pregledi

Zahtev za licenciranje igrača

Registracija igrača

Prva registracija – igrač koji nije bio registrovan ni za jedan klub

Ukoliko se igrač prvi put registruje klub podnosi zahtev za registraciju na obrascu „Zahtev za registraciju – Prva registracija“ .

Igrač koji menja klub

Ukoliko igrač prelazi u drugi klub potrebno je  popuniti obrazac „Zahtev za registraciju igraca – Promena kluba“.  Igrač mora imati ispisnicu prethodnog kluba, osim ako mu je registracija za prethodni klub istekla zato što je klub prestao da se takmiči.

Uz zahtev za registraciju potrebno je priložiti sve dokumente navedene u obrascu zahteva.

Za registraciju igrača plaća se naknada u visini od 1.000,00 dinara. Plaćena naknada za registraciju uračunava se u naknadu za izdavanje licence (ne plaća se posebna naknada za licencu igrača u sezoni u kojoj je registrovan).

Uplate je potrebno izvršiti na:

Pikado federacija Srbije, Beograd
Svrha uplate: Licence igrača
Račun: 370-4918-25

 Ovde možete skinuti i formular „Ispisnica iz kluba“ i „Pristupnica klubu“

Sažeta pravila regitracije igrača možete videti ako skinete „Registracija igrača“ a odluku o naknadi ovde.

*** datum u obrascima ne treba unositi, on se automastki menja kada se klikne na štampu tog dokumenta na datum štampe ***